Zarejestrowany znak towarowy – co warto wiedzieć?
Biznes

Zarejestrowany znak towarowy – co warto wiedzieć?

Prawna ochrona znaku towarowego to jeden z najważniejszych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prawo do stosowania znaku towarowego przysługuje wyłącznie właścicielowi – w ten sposób chroni on swoją własność. 

Czym jest znak towarowy?

Na miano znaku towarowego zasługuje każde oznaczenie, dzięki któremu możliwe jest odróżnienie towarów różnych przedsiębiorców i które da się przedstawić w rejestrze znaków towarowych tak, aby w jednoznaczny sposób ustalić dokładny przedmiot udzielonej ochrony. Może to być np. rysunek, forma przestrzenna, kompozycja kolorystyczna, wyraz lub sformułowanie, sygnał dźwiękowy etc. Znak towarowy potocznie określany jest jako logo, znak firmowy, znak handlowy czy firmowa nazwa. Z racji na to, że znak towarowy ma charakter monopolu, jest prawem wyłącznym. W obrocie gospodarczym prawna ochrona znaku towarowego odgrywa niebagatelną rolę, ponieważ stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów na zabezpieczenie interesów danego przedsiębiorcy.

Jak zgłosić znak towarowy do Urzędu Patentowego?

Chcąc uzyskać ochronę znaku towarowego, trzeba dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Można to zrobić osobiście lub poprzez pełnomocnika, np. kancelarii Romejko-ip.pl, a także faksem, tradycyjną pocztą lub przez internet za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP. W celu korzystania z PUEUP konieczne jest założenie konta na tej platformie. W zgłoszeniu trzeba przedstawić znak towarowy w odpowiedni sposób – w takiej formie, w jakiej zostanie on zaprezentowany w podaniu, w takiej postaci będzie używany. Uzyskanie ochrony dla znaku towarowego wiąże się z poniesieniem pewnych opłat, np. zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług w formie papierowej kosztuje 450 zł.

Zarejestrowany znak towarowy – co warto wiedzieć?

Kto może chronić znak towarowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo ochronne na znak towarowy przysługuje podmiotowi, który zgłosił go do Urzędu Patentowego, a także osobie, która od tego podmiotu nabyła prawa do firmowego znaku. Ubiegać się można o prawo ochronne na:

- indywidualny znak towarowy – zgłoszenia takiego znaku dokonuje osoba fizyczna lub prawna, organ administracji rządowej oraz jednostka organizacyjna, która nie powsiada osobowości prawnej i działa w imieniu Skarbu Państwa,

- wspólny znak towarowy – w tym przypadku o prawo do ochrony wnioskuje organizacja, która posiada zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu oraz jest powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, a także osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego.

Przy tej okazji pojawia się kilka ważnych uwag. W przypadku wspólnego znaku towarowego niezwykle istotne jest to, aby jego używanie nie kolidowało z interesem publicznym i nie wprowadzało odbiorców w błąd – szczególnie jeśli chodzi o kwestie odnoszące się m.in. do charakteru danego znaku, jego przeznaczenia czy jakości itp. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że zarejestrowany znak towarowy chroniony jest wyłącznie w takim zakresie, jaki został wskazany w zgłoszeniu do Urzędu Patentowego.